Skovlunde Villaby

Du er her: Hjem > Seneste generalforsamling

Seneste generalforsamling

Referatet fra seneste generalforsamling i 2019 kan hentes som .pdf her:

 -> Referat generalforsamling 2019 samt vedtaget budget <-

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2018
5. Kontingent og budget 2019
6. Indkomne forslag
a. Fortsættelse af eksisterende snerydningsaftale alle ugens dage
7. Valg
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Kim Bolø, Dagmarvej 26 blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og spurgte forsamlingen om alle havde fået indkaldelsen rettidigt. Der var ingen indsigelser og generalforsamlingen blev konstateret lovlig. 8 medlemmer var tilstede og ingen fuldmagter.

2. Valg af stemmeudvalg

Asger Jensen, Annavej 5 og Grethe Hansen, Ingevej 23 blev valgt til stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

Formanden indledte med at byde beboere/medlemmer velkomne.
Bestyrelsen har i løbet af sæsonen 2018/2019 afholdt 5 bestyrelsesmøder hvor følgende emner har været behandlet:
Parkering på Annavej v/stationen.
Kommunen har været orienteret om forholdene og de besværligheder, parkeringerne medfører for bussen og øvrigt trafik men så sig ikke i stand til at kunne gøre noget. Kommunen henviser til P-området ved SiF.
Hundeefterladenskaber.
Flere har været forargede over, at hundeejere ikke medtager hundens efterladenskaber, men lader det ligge på fortov og i indkørsler – dog ikke hos dem selv.
Nye beboere.
Udfærdigelse af et velkomsthæfte til nye beboere.
Snerydning.
Der har været en henvendelse omkring manglende snerydning – denne blev ordnet.
Vej-reparationer
Der er blevet talt om kvaliteten på den udførte vej- og fortovsreparation, samt den manglende del i pigekvarteret.
Tilbud vedr. TV og Internet
Foreningen har modtaget tilbud fra Gigbit omkring etablering af fibernet i området. Her blev bestyrelsen enige om, at selskabet måtte rette henvendelse til beboerne personligt.
Formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

4. Regnskab 2018

Regnskabet for 2018 er revideret og godkendt af de to revisorer ultimo februar 2019.
Omkring snerydning skal bemærkes at der kun er betalt en enkelt rate (for sæson 2017/18) og ingen rater for sæson 2018/19 og at regnskabet derfor udviser et overskud på kr 21.000. Der burde være en rate for december men opkrævning er først medtaget i januar 2019 og fremgår derfor først kommende år.
Foreningens formue udgjorde ultimo marts ca. kr. 83.000 med begge snerater for foregående sæson betalt.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

5. Kontingent og budget 2019

Bestyrelsen havde foreslået et årligt kontingent på kr. 350.
På budgettet giver det et underskud på kr. -20.450 men det skyldes at der fra sidste sæson resterer en snerate og denne dækkes af overskud fra sidste år.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget og kontingentet for 2018 blev derved fastsat til kr. 350.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag om uændret fortsættelse af aftale om snerydning alle ugens dage.
Da forslaget allerede var indeholdt i det vedtagne budget betragtedes forslaget som vedtaget og ordningen med snerydning fortsætter derfor uændret.

7. Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt.
Formand Per Koch, Johannevej 16 (for 2 år)
Medlem Leif Esmarch, Annavej 1 (for 2 år)
Suppleant Peter Berthelsen, Dagmarvej 30 (for 1 år)
Suppleant Jenni Jakobsen, Johannevej 8 (for 1 år)
Revisor Lykke Hansen, Dagmarvej 30 (for 2 år)
Rev.supl. Asger Jensen, Annavej 5 (for 1 år)

8. Eventuelt

Formanden bemærkede, at de nuværende vedtægter kunne trænge til en revision og at bestyrelsen i den kommende sæson ville arbejde med dette.
Herefter udspandt sig en længere snak om lidt af hvert i området.
Efter endt diskussion takkede formanden for god ro og orden.

Generalforsamlingen slut kl. 20.00.
Dirigent: Kim Bolø Formand: Per Koch Referent: Leif Olsen

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login