Velkommen til Skovlunde Villaby

På denne hjemmeside kan du finde lidt om grundejerforeningen og du kan hente referater, regnskaber og mere. Hvis du savner noget information her eller har oplysninger du mener skal med kan du skrive til bestyrelsen via knappen Mailform i venstre kolonne.


Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdt 23. Marts 2023

Hermed formandsberetningen for grundejerforeningen fremlagt for de seneste år, hvor der ikke har været afholdt generalforsamlinger grundet Corona/covid.
Velkommen til alle nye medlemmer i “Skovlunde Villaby” grundejerforening - der er ved at ske et generationsskifte, hvilket jeg også mener skal ske i bestyrelsen, så derfor har jeg besluttet, at jeg ikke fortsætter som formand og i bestyrelsen.
Der har og er til stadighed udfordringer med en del parkerede biler på Annavej ved stationen til gene for beboerne og servicebussen.
Der har været en del klager over hundeefterladenskaber - til hundeejerne husk at samle op efter din hund.
I de seneste år har der været 4  i bestyrelsen, hvilket er for lidt.
I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen havde bestyrelsen ikke mulighed for at printe indkaldelse på sædvanlig vis, hvorfor det blev besluttet, at indkøbe en printer til grundejerforeningen. Printeren er placeret hos kasseren.
Snerydningen har bestyrelsen besluttet at skulle fortsætte uændret indtil eventuel forslag om ændring blev modtaget - hvilket ikke er sket.
En beretning for arbejdet i bestyrelsen har været tilgængelig på hjemmesiden.
I den forløbne periode har der været udført arbejde med netforbindelse (Norlys), i den forbindelse har fortovene været gravet op og reetableret - nogenlunde.
Der er medlemmer, der har haft den opfattelse, at bestyrelsen skulle være gået ind i denne reetablering og udførelsen af arbejdet.
Bestyrelsen traf beslutning om ikke at gå ind i arbejdet, idet ikke alle medlemmer havde ønsket at for netforbindelsen og fordi vedligeholdelse og reparation af fortovet er et anliggende for kommunen, det samme gælder for kørebanen.
Nogle medlemmer af grundejerforeningen lavede et opslag på Facebook, hvor man kunne melde de fejl og mangler, der var i forbindelse med arbejdet. Disse blev efterfølgende fremsendt til sagsbehandleren i kommunen, der ville konfrontere firmaet, der udførte arbejdet, Kommunen foretog ligeledes et syn og skøn over det udførte arbejde - resultatet ukendt.
Denne indsamling at fejl og mangler blev foretaget af Marievej 8 - ET GODT INITIATIV.
Marievej 8 har ligeledes sørget for, at der blev opsat en hjertestarter på husmuren til Marievej 8 - ENDNU ET GODT INITIATIV.
Jeg er ligeledes blev anmodet om, at der flere Facebookgrupper i Skovlunde:
Pigekvarteret i Skovlunde
Skovlunde
Skovlunde bytte/gives væk
Skovlunde- og Herlevmødre
I det forgangne år har jeg deltaget i 2 møder med kommunen: 
Det første møde handlede om fjernvarme til Skovlunde/Ballerup kommune.
Det blev oplyst ved mødet, at vores område ville være med i første runde - afhængig af tilslutningen. Der blev dog ikke oplyst noget om tidshorisont. 
Mødet var for at beboere og kunne følges via nettet.
Kommunen ville fremsende infobrev til beboerne i kommunen, hvilket er sket.
Det andet møde handlede om at kommunen skulle have en grønnere profil.
Derfor skulle plankeværker og lignende begrænses (måske forbydes).
Møder skulle lægge grundlag for at kommunen/kommunalbestyrelsen kunne lave en lokalplan. Ved mødet blev der fremført flere indsigelser og gjort opmærksom på flere udfordringer.
Der skulle have været afholdt et opsølgningsmøde - men dette møde er blevet udsat til 3. maj.
Jeg vil sluttet beretningen med en stor tak til Leif Olsen for hans store arbejde som kasser i grundejerforeningen, Leif slutter efter minimum 10-12 år på posten.

 


Kontingentindbetaling 2023

Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank, Ballerup afdeling:

Reg. nr. 3138 Konto 8028907

Kontingentet for 2023 er uændret kr. 350 dækkende hele året 2023.

Hvis du/i vil være i god tid kan beløbet indbetales nu men ellers er betalingsfristen 1. august 2023.

Bemærk at foreningen har fået ny kasserer efter generalforsamlingen.


Snerydning

Som vedtaget på seneste generalforsamling er der etableret snerydning alle ugens 7 dage i perioden 1. November til 1. April.

Kontakt bestyrelsen hvis der skulle dukke fejl op og der feks. er ryddet hos dine naboer men ikke hos dig. Læs evt. også punktet Snerydning om hvornår der ryddes


Fibernet

Norlys tilbyder i øjeblikket gratis etablering af fibernet tilslutning i området. Norlys dækker alt gravearbejde og afslutter med at opsætte en fiberbox på husmurnærmest vej. Dette er uden udgifter for den enkelte.

Det er herefter op til hver enkelt at aftale Internet og/eller TV med de udbydere som Norlys arbejder sammen med - men der er ikke krav om dette.

Norlys forventede oprindeligt at være færdige inden udgangen af 2022 men har siden udskudt dette til ultimo 2023.


Udskiftning af gadebelysning og renovering af fortove

Ballerup Kommune er nu færdig med at udskifte gadebelysningen og med den efterfølgende renovering af fortove.

Hvis nogen har kommentarer hertil så kontakt gerne bestyrelsen.

På kommunens egen hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger under Modernisering i Pigekvarteret, Skovlunde nord.